Покриването с вълнообразните керемиди ONDUVILLA® е лесно, но изисква спазването на определени задължителни правила, без които не може да бъде гарантирано дълготрайно покритие.

 

  • НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ - ONDUVILLA® може да се монтира върху всички стандартни покривни конструкции: дървена скара, дъсчена обшивка , метална конструкция или бетонова основа. Минимален наклон 15% (около 9°), при наклони под 30% ONDUVILLA® се монтира задължително върху плътна обшивка.

 

ONDUVILLA® - носеща конструкция

 

  • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОНТАЖ - Монтажът започва от стрехата към билото по посока обратна на преобладаващите ветрове. Черната ивица се поставя отгоре. Подреждането започва с цяла керемида, а следващия ред – с половин керемида. Страничното застъпване е една вълна. За да се осигури хидроизолация трябва да се следват изпъкналите линии за застъпване.

 

ONDUVILLA® - основни принципи на монтаж

 

  • ЗАКОВАВАНЕ - Керемидите се заковават през всяка вълна в местата на застъпване, като се използват специалните гвоздеи или винтове ONDUVILLA®. Гвоздеите се коват както е показано на схемата. Не се коват тези вълни, които предстои да бъдат застъпени от следващия елемент или страничен ръб.

 

ONDUVILLA® - заковаване

 

  • СТРЕХА - Заради конзолното издаване на ONDUVILLA® при стрехата, разстоянието между първата и втората столица се намалява (27 см вмест 32 см).

 

ONDUVILLA® - детайл при стрехата

 

  • ОВАЛЕН БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА НАКЛОНИ ДО 60° - Керемидите ONDUVILLA®, билните елементи и универсалната обшивка трябва да се застъпват по посока обратна на посоката на преобладаващите ветрове.

 

ONDUVILLA®- овален билен елемент

 

  • СТАНДАРТЕН БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ - Вълнообразният вентилиращ запълнител се монтира под билния елемент. Той предпазва от проникване на птици и други животни в подпокривното пространство.

 

ONDUVILLA® - стандартен билен елемент

 

  • СТРАНИЧЕН РЪБ - Елементът за страничен ръб покрива първата вълна на керемидата ONDUVILLA®.

 

ONDUVILLA® - елемент страничен ръб

 

  • В противоположния край покривът може да не завърши с вълна. В този случай отрязаният край се повдига върху летва, за осигуряване на водоплътността. След това се монтира елементът за страничен ръб.