Правна информация

Правна информация за достъпа и използването на уеб страницата.

За повече информация се свържете с нас.

Общи условия на използване

Настоящите общи условия на използване (наричани по-долу "ОУ") регламентират достъпа и използването на уеб страницата, която се намира на домейн-адреса https://bg.onduline.com/bg, както и на всички свързани сайтове, свързани чрез линк с домейн-адреса (наричани по-долу "Уебсайт") (наричан още адрес на сайта или домейн-сайт), включително www.onduline-bg.com. ОУ се отнасят за търговско дружество „ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ЕООД, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. „Антим I“ № 45, с ЕИК 825089872 и размер на капитала 5.000 лв, с управители Томаш Флис и Андре Блазкез (наричано по-долу "Дружество"), от една страна, и всеки ползвател на уебсайта (наричан по-долу "Ползувател") от друга страна. ОУ ползват и френското акционерно дружество Ондулин S.A.S.

За ползувателя, който използва уебсайта, се смята, че е прочел и приел тези ОУ, които съставляват договореност между ползувателя на уебсайта и дружеството.

Дружеството си запазва правото да променя ОУ. Поради това дружеството препоръчва на всеки ползувател редовно да преглежда действащите ОУ. Изменените ОУ ще се считат за приети от всеки ползвател при всяко използване на уебсайта.

1. Достъпност на уебсайта и ограничение на отговорността

1.1. Уебсайтът предоставя информация за организацията и дейността на дружеството, дава възможност за контакт с дружеството, както и информация относно каталога на продуктите, които се търгуват пряко или косвено от дружеството.

1.2. Дружеството полага усилия уебсайтът да бъде достъпен 24 часа, всеки ден в седмицата, без прекъсване, и се задължава да прави всичко възможно, обменът на информация да протича безпроблемно. Достъпът до уебсайта може в отделни случаи да бъде преустановяван или ограничаван, за да се извършват действия за поправка и поддръжка, или да се въвеждат нови услуги или функционалности. Дружеството ще полага усилия да ограничава честотата и продължителността на такива прекъсвания или ограничения.

1.3. Дружеството не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно достъпа до уебсайта, като не носи отговорност за преки или косвени щети, независимо от причината, произхода, естеството и последствията, произтичащи от работата или използването на уебсайта. По-специално дружеството не носи отговорност в случай на прекъсване или липса на достъп до уебсайта, появата на бъгове или вреди, възникнали в резултат на неправомерно поведение или непозволено посегателство от трета страна (като например проникване), извършена в уебсайта.

1.4. Използването на Интернет, част от който е уебсайтът, предполага принципна възможност за заразяване на устройствата на ползувателя със злонамерен софтуер, в т.ч. вируси, троянски коне, шпионски софтуер и др. Поради тази причина препоръчва се устройството на ползувателя да е съоръжено с актуален софтуер за предотвратяване на такова заразяване, като например антивирусна програма, защитна стена и др.

1.5. Дружеството прави всичко възможно информацията, предоставена в уебсайта, да е точна и актуална, като си запазва правото да коригира съдържанието по всяко време и без предизвестие. Въпреки това дружеството не може да гарантира, че цялата информация е точна, пълна и актуална в момента, в който се осъществява достъп до уебсайта.

1.6. Дружеството предлага на ползувателите на уебсайта хипервръзки, с които те могат да се свързват със сайтове на трети страни (външни връзки, външни линкове). Дружеството не контролира и не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети страни, към които такива външни връзки водят, включително техните методи за извършване на дейност или каквито и да било продукти и услуги във връзка с техните сайтове.

1.7. Ползувателят гарантира пред дружеството, че ще използва уебсайта по законен и честен начин в съответствие с тези ОУ. В този смисъл ползувателят категорично се задължава да не осъществява намеса, включително да не възпрепятства, нарушава или прекъсва по какъвто и да е начин, изцяло или частично, в т.ч. временно, нормалното функциониране на уебсайта.

1.8. Където това се явява приложимо, ползувателят се ангажира да не предоставя или публикува в уебсайта съдържание, което следва да се смята за незаконно, неправомерно, оскърбително, порнографско, расистко, обидно или неприлично. Дружеството си запазва правото да предприеме всякакви стъпки или правни действия, каквито сметне за необходими, за прекратяване на такова поведение.

1.9. В случай на въпроси, сигнали или съмнения относно уебсайта, Вие може да ги подадете на имейл адрес office@onduline-bg.com.

2. Интелектуална собственост

2.1. Името на домейна “www.onduline-bg.com” е надлежно регистрирано, а "ONDULINE" е защитена търговска марка.

2.2. Всички авторски права, бази данни, търговски марки, имена, изображения и лого, както и всички други права на интелектуална собственост, отнасящи се до уебсайта, неговото съдържание, компилации на неговото съдържание, показани в уебсайта под формата на текст, графика, лого, икони и изображения, софтуерни приложения, както и всеки HTML код и други кодове, използвани в уебсайта (наричани по-долу "Права на интелектуална собственост") се притежават от дружеството и/или от предприемаческата група ONDULINE и са защитени от законите, свързани с авторското право, защитата на базите данни и всички други приложими закони в сила в България, както и от всеки международен договор относно интелектуалната собственост.

2.3. Забранено е модифицирането, копирането, дистрибутирането, разпространението, или използването на всичко или част от уебсайта, или други права на интелектуална собственост във връзка с него, или използването на лого или търговска марка, изобразена в уебсайта. Никакъв документ от уебсайта не може да се тълкува като предоставящ – изрично или конклудентно - лицензионно право върху какъвто и да било обект на интелектуална собственост върху всичко или част от уебсайта. Ползувателят признава, че използването на уебсайта се ръководи единствено от настоящите ОУ.

2.4. Ползувателят няма право да използва метаданни или някакъв друг "скрит текст", в т.ч. търговската марка "ONDULINE", било изцяло или частично. Ползувателят може да носи отговорност за непозволено използване на някои от правата на интелектуална собственост независимо от причината за това използване.

3. Лични данни

3.1. При справки и посещения на интернет страницата, не се налага ползувателят да предоставя някакви лични данни. Все пак, дружеството може да събира лични данни на ползувателя, а именно име, фамилия, адрес и електронен адрес (наричани по-долу "Лични данни"), по-специално чрез раздел "Свържете се с нас" при регистрация като ползувател или с оглед участие в рекламни кампании. При предоставяне на лични данни, ползувателят поема ангажимент да предоставя само точна информация, която не уврежда интересите и правата на трети страни. При влизането на ползувателя в платформата, се събират данни за включването, потребителски данни и данни за местоположението, необходими за анализирането и функционирането на платформата.

3.2. Френската компания – оператор на уеб-страницата www.onduline.com, нейните дъщерни компании и местни представителства, съвместно контролират и приемат личните данни на потребителите. Компанията поема ангажимента да пази поверителността на личните данни. Все пак, компанията не контролира рисковете, свързани с функционирането на интернет и насочва вниманието ви към съществуването на потенциални рискове по отношение поверителността при предаване на данните през мрежата.

3.3. Според Френския закон за защита на данните от 06 януари 1978 г. и Общия регламент за защита на данните от 27 април 2016 г., процесът е бил заявен пред Националния съвет за независим живот /NCIL/. Ползувателят има право на достъп в разбираема форма, коригиране и изтриване на личните си данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването и особено срещу профилирането и вземането на напълно автомични решения, а също така право на преносимост на данните. Освен това ползувателят има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка. Тези права са уредени подробно в чл. 15 до 22 от ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ и по този начин са част и от българското законодателство. Ползувателят може да упражни правата си, като изпрати имейл на следния имейл адрес: info@onduline.com, като потвърди идентичността си. ОНДУЛИН поема ангажимента да обработи молбата и да отговори в рамките на 30 дни, които може да удължи до 60 дни в зависимост от размера и сложността на молбата. ОНДУЛИН си запазва правото да отхвърля молби за право на достъп, ако те са явно необосновани. Ползувателят бива информиран, в съответствие с правото му да бъде информиран, както когато личните му данни се събират от ОНДУЛИН, така и когато не се събират от ОНДУЛИН. Освен това, ползувателят бива информиран в случай на нарушения във връзка с личните му данни. Българските ползуватели имат право на жалба, което могат да упражнят пред надзорните органи във Франция (NCIL) или в България (Комисия за защита на личните данни).

3.4.Бюлетин: Ползувателят може свободно и безпрепятствено да се откаже от абонамента за “Бюлетина” и “Офертите на Ондулин”. Ползувателят може да избере да се отпише от линка в долната част на бюлетина, от своята лична зона или със заявка на имейл адрес: info@onduline.com.

3.5. Малолетни: Малолетните не са обект на бизнес-интереси и събиране на лични данни от страна на ОНДУЛИН, но интернет страницата остава достъпна, тъй като не представя съдържание за възрастни. Формулярите и въпросниците на ОНДУЛИН нямат за цел сбиране на данни от малолетни лица. В случай, че бъдат взети данни на малолетно лице, законният му представител може да се свърже с ОНДУЛИН на следния имейл адрес: info@onduline.com, за да се коригират, променят или изтрият личните данни (в съответствие с член 3.3).

3.6.Подизпълнители: ОНДУЛИН използва трети страни, за да осигури предоставянето на услуги (например, поддръжка, одити, разплащания, откриване на опити за неразрешена намеса, маркетингова и развойна дейност). Поради тази причина, третите страни могат да получат достъп до информацията на ползувателите до степента, необходима за изпълнение на задачите им от името на ползувателя, като се подчиняват на същите задължения на ОНДУЛИН. Третата страна уважава Вашата поверителност и няма да разкрива личната Ви информация.

3.7. В конкретни случаи, ОНДУЛИН може да обработва личните данни извън Европейския съюз, съблюдавайки европейските законови процедури. Ползувателят може по собствено желание да изиска във връзка с конкретни услуги, личните му данни да бъдат обработени извън Европейския съюз.

3.8. Във връзка с функционирането на интернет страницата, компанията може да съхранява технически особени файлове, наречени cookie (специален интернет маркер) в устройството на потребителя, докато използва интернет страницата. Cookie не позволява идентификация на потребителя, но разрешава записването на информация относно това, как устройството на потребителя сърфира през интернет страницата (официален език и държава на потребителя, посетени страници, час и дата, др.). Предоставената информация може да се използва когато потребителят отново посети интернет страницата, с цел правилно функциониране на интернет страницата или за аналитични цели.

3.9. Ползувателят получава информация, че може и да предотврати запазването на cookies на неговото устройство, променяйки настройката на своя уеб браузер. Подробна информация за възможностите и начините за работа с cookies присъства в уеб браузерите. Ползувателят може да направи справка и на сайта на CNIL (Френският орган за защита на личните данни): http://www.cnil.fr/.

4. Приложимо законодателство - място на юрисдикция

4.1. Законодателството на България е единственото законодателство, валидно при взаимоотношенията между дружеството и ползувателя.

4.2. Страните специално и недвусмислено се договарят, че всички спорове от какъвто и да е характер подлежат на изключителната юрисдикция на съда в България.

Правна информация

Редактор на уебсайта

Фирма: „ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Антим I“ № 45

ЕИК: 825089872

Размер на капитала: 5.000 лв

Тел: 032/ 633 490, 634 910

Факс: 032/ 633 669

Отговарящ за изданието:

Томаш Флис и Андре Блазкез, управители

Хостинг на уебсайта:

Claranet - 2 Rue Breguet, 75011 Paris - France +33 (1) 85 65 32 52

Признание проект, графичен дизайн, разработка от Vanksen http://www.vanksen.com/

Изображения

Fotolia, Gettyimage