Правна информация

Правно известие и Политика за поверителност

РАЗДЕЛ I - ПРАВНИ ИЗВЕСТИЯ

Този уебсайт  www.onduline.com е собственост на Onduline Group SAS чието седалище е:

24 Quai Gallieni -F-92150 SURESNES, регистрирано под n°552 088 361. Отговорен за публикуването на сайта е Patrick DESTANG в качеството си на Изпълнителен директор.

Сайтът се публикува и хоства от:

Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr  

 

Целта на сайта е да предостави обща информация за компанията и продуктите, които разпространява.

 

Полезни контакти

„ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ЕООД

България, Пловдив

Ул. „Антим Първи“ 45

Телефон: 032 633490

Имейл: [email protected]

 

ONDULINE GROUP SAS 

24 Quai Gallieni, 
92150 Suresnes 
FRANCE 

Phone: +33(0)1 55 63 80 10 

E-mail: [email protected] 

 

Интелектуална собственост

Сайтът като цяло, както и  всеки от елементите, които го съставят самостоятелно, по-специално програми и специфични разработки и съдържание, включващи данни, текстове, статични или анимирани изображения, логотипи, звуци, графики, файлове, са ексклузивна собственост на Onduline Group или на трети лица, които имат разрешение за това. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на сайта или на някой от неговите компоненти без изричното разрешение на Onduline Group е забранено и би представлявало нарушение, наказуемо, според членове L.335-2 и следващи от Закона за интелектуална собственост.

 

Базите данни на сайта са защитени от членове L.341-1 и следващи от Френския Закон за интелектуална собственост и всяко извличане или повторно използване на качествено или количествено съществено съдържание от базите данни се наказва.

Търговските марки и логотипите, появяващи се на сайта, са търговски марки, регистрирани от Onduline Group или от трети страни. Всяко възпроизвеждане, имитация или използване, изцяло или частично, на тези отличителни знаци без изрично разрешение и в нарушение на непозволеното, посочени в членове L.713-2 и следващи от Френския закон за интелектуална собственост, подвежда автора под отговорност.

Други отличителни знаци, по-специално корпоративни имена, търговски наименования, знаци, имена на домейни, възпроизведени на сайта, са собственост на Onduline Group или трети страни и всяко възпроизвеждане без изрично разрешение вероятно представлява незаконно присвояване, подвеждайки под отговорността извършителя, според член 1382 от Гражданския кодекс.

 

Предупреждение относно информацията

Onduline Group не може да гарантира пълнотата, актуалността и актуализирането на информацията, публикувана на нейния уебсайт. Посетителят приема, че използва тази информация под своя отговорност. Към Onduline Group не може да бъде предявявана отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, произтичащи от грешка или информация, консултирани на сайта или на някой от свързаните с нея сайтове, и като цяло за каквито и да било нередности, които биха могли да бъдат резултат от затруднения, свързани с работата на сайта. Този уебсайт може да съдържа линкове към външни сайтове, за чието съдържание Onduline Group не носи отговорност. Потребителите на външен сайт не могат да публикуват постоянни линкове към този сайт без предварителното писмено разрешение на Onduline Group.

 

Редакционна политика

Информацията, предоставена и хоствана на този уебсайт, е проучена и написана от квалифицирани професионалисти, наети от Onduline Group. Информацията е представена възможно най-ясно. Деонтологичната и организационната рамка, по която се водят редакторите, се определя от Onduline Group. Ако желаете да научите повече, можете да се свържете с нас чрез данните за връзка, предоставени в това "правно известие".

 

Правила за рекламиране

Рекламните банери или обменът на линкове с привилегировани корпоративни или търговски партньори могат да бъдат източник на приходи в натура или в парична стойност за изготвянето на документи или организирането на събития, но не са източник на финансиране за този уебсайт и не влияят върху редакционната политика на уебсайта.

 

РАЗДЕЛ II - Политика за защита на личните данни

Целта на настоящата Политика за поверителност е да определи принципите и насоките, прилагани от ONDULINE GROUP по отношение на обработването на личните данни на потребителите на уебсайтовете, управлявани от Групата.

Понятието "лични данни" или "лични данни" съответства на определението, дадено в член 4 от Общия регламент на Европейския съюз за защита на данните (ОРЗД 2016/679), т.е. всяка информация, която може да позволи на физическо лице да бъде идентифицирано пряко или косвено: фамилия, собствено име, IP адрес, имейл адрес и др.

Onduline Group потвърждава ангажимента си да спазва приложимите закони и разпоредби относно защитата на данните, и се задължава да пази сигурността, поверителността и целостта на данните.

Onduline Group официално се задължава да не продава, отдава под наем, обменя или предоставя никаква лична информация.

 

 1. Обхват и изключение

Настоящата Политика за поверителност се прилага за цялото третиране на лични данни, извършвано от Onduline Group на нейните уебсайтове:

https://bg.onduline.com

Тази политика за поверителност не се прилага за третиране, извършвано на сайтове или приложения на трети страни, на които Onduline Group не е администратор.

Настоящата политика за поверителност обхваща и третирането, извършвано в рамките на:

 • Набирането на служители на Onduline Group
 • Управление на доставчиците и партньорите за услуги на Onduline Group

Правно основание за третирането е:
- изпълнението на договор за обработка на онлайн дарения

 • съгласие за други третирания

 

 1. Събрани данни

Събраните данни се различават според целта на съответната обработка.

 • Формуляр за заявка за информация по имейл: Събираме Вашата информация за връзка (имейл), пощенски код, град,
 • Регистрация на потребителски акаунт: Събираме Вашата информация за връзка (имейл), потребителско име и потребител- генерирана парола.
 • Абонамент за бюлетин: Събираме Вашата информация за връзка (имейл)
 • Данните за връзката: (IP адрес, дата/час, тип браузър, посетен URL адрес) към различните сайтове са взети косвено.

 

 1. Използване на събраните данни

Всяко взимане на данни се извършва специално за изрични цели и е ясно посочено на страницата на Сайта, където се събират данните. Също така, ще бъдете информирани дали исканите данни са необходими или незадължителни за изпълнението на целта, както и последиците от това да не се предоставят необходимите данни.

Onduline Group си запазва правото да създава допълнителни и/или допълващи средства за събиране на данни. В този смисъл, Onduline Group ще уточни, в съответствие с регламентите, конкретните цели на съответното обработване на страницата за събиране на данни.

Onduline Group не извършва никаква обработка, водеща до напълно автоматизирано вземане на решения въз основа на Вашите лични данни.

 

Събраните данни се използват за различни цели :

 • Намерете сайта според вашата държава формуляр: данните, събрани чрез този формуляр се използват за обработка на Вашето запитване и  за изготвяне на статистически данни. Информацията за местоположението (пощенски код и град) се използва, за да ви пренасочим към Фирмата, която да отговори на вашите нужди най-добре.
 • Формуляр за искане на информация, чрез имейл: данните, събрани чрез формуляра за връзка, се използват за обработка на вашето  запитване и за изготвяне на статистически данни. Информацията за местоположението (пощенски код и град) се използва за пренасочване на Вашето запитване към възможното най-близко местоположение.
 • Регистрация на потребителски акаунт: събраните данни се използват за регистриране и управление на потребителски профил на сайта.
 • Данни за връзка: Данните за връзка се използват за да се гарантира сигурността и информация за данните за вход и информация, събрана чрез нашите тракер и бисквитки (вж. проследимостта на личните данни. Тези данни се използват и за статистически цели по отношение на консултацията и посещението на нашите уебсайтове. За повече политика за поверителност).

 

 1. Получатели на лични данни

Получателите на данните са няколко типа:

 • Екипите на Onduline Group;
 • Персоналът за обработване и партньорите за изпълнението на съответната обработка;
 • Когато е целесъобразно, съдебните и административните органи, в съответствие с приложимото законодателство и разпоредби.

Тези категории получатели се допълват, когато е целесъобразно, от категории, специфични за всяка операция по обработване и изрично посочени в обявленията на страницата за събиране на данни

Предаването на лични данни към получателите (независимо от правния им характер, независимо дали те са подизпълнители, администратори на данни или само получатели) се извършва по сигурен начин и при прилагане на споразумение между Onduline Group и всеки получател. Onduline Group се задължава да гарантира, че всеки получател е запознат с основните принципи за защита на личните данни и се изпълняват при прилагане на закона и/или на конкретен договор.

 

Списък на обработващите лични данни и партньорите, на които могат да се предават лични данни:

 • Google (за Google Analytics, Google Maps, Recaptcha)
 • Финансови услуги и онлайн платежни компании, за обработка на онлайн плащания на нашите електронни магазини:
 • Фирми подизпълнители за управление на доставките.

 

 1. Колко дълго ще се съхраняват Вашите данни

Сроковете за съхранение, прилагани от Onduline Group, са в съответствие с разпоредбите, приложими във Франция и България към настоящата дата, като се уточнява, че някои от Вашите данни могат да бъдат запазени и използвани в продължение на предвидените от закона периоди в случай на правни действия.

Периодът на задържане на личните данни се различава според целите на третирането, например:

 • Формуляр за връзка: личните Ви данни се съхраняват в продължение на 2 години след последния контакт.
 • Данни за свръзката: личните данни, свързани със свръзките, се съхраняват в продължение на 6 месеца.

 

 1. В случаите на третиране, извършено с цел управление на доставчици на услуги и партньори, и клиенти

Партньори и доставчици

Onduline Group може също така да обработва Ваши Лични данни, когато Ваша фирма преговаря или е финализирала договор с Onduline Group, като доставчик или партньор на услуги.

 

В този контекст Onduline Group ще събира информация, свързана с:

 • данните за връзка, посочен(и) в Onduline Group като данни за връзка, посочени във формуляра, на основно лице в договора, данните за връзка за фактуриране и всяко друго лице за връзка: име, фамилия, професионален електронен адрес, професионален телефонен номер, позиция, както и цялата информация, съдържаща се в обмена на информация (вид на запитването и т.н.);
 • с подписалите договора: име, фамилия, позиция, подпис.

Тези Данни са предвидени, при необходимост, за служителите, които отговарят за проследяването на търговските взаимоотношения и/или сътрудниците, счетоводството/фактурирането и служителите на отделите, участващи в запитването/договора.

 

Събират се и се съхраняват:

 • за заявки за ценови оферти, които не водят до сключване на договор: времето, необходимо за проучване и проследяване на искането + една (1) година след приключване на заявката (или последния контакт, ако е приложимо);
 • за договори и с цел изпълнение на договора: продължителността на договорните отношения;
 • с цел изпълнение на нашия законов интерес да гарантираме запазването и защитата на правата си в случай на съдебни спорове, за срок от пет (5) години след края на договорните отношения.

 

Клиенти

В хода на дейността си Onduline Group може да обработва ограничен обем лични данни на клиентите си.

За тази цел може да бъдат запазени идентификационният номер, позицията, имейлът, адресът и телефонният номер на съответното лице.

Тези данни ще се използват само за законови контакти от Onduline Group и няма да бъдат прехвърляни на трета страна.

В съответствие с действащите регламенти, тези данни могат да се съхраняват за срока на договорните отношения между Onduline Group и клиента, или три години след последния контакт със съответното лице в случай на бъдещи постъпки.

 

 1. Обработване на данни, извършвано с цел набиране на персонал

Onduline Group може да третира Личните Ви данни, когато подавате неизискано заявление или подавате заявление за реклама, публикувана от Onduline Group.

В този смисъл, Данните от личен характер за Вас се събират:

 • директно от Вас по време на процеса за набиране на персонал;
 • косвено, чрез Трети страни за проверка на вашите дипломи и препратки, с Вашето одобрение.

Събират се следните данни: име, фамилия, имейл, телефонен номер, професионален опит и цялата информация, която ни предоставяте при подаването на Вашето заявление и/или автобиография и/или интервюта: снимка, умения, образователно ниво, говорими езици, очаквания за заплата, домашен адрес, хобита, семейно положение и др.

Ако ни предоставите данни за лице, което да Ви препоръча, ваша отговорност е да гарантирате, че това лице е известено и Ви е дало съгласието си.

Тези Данни се събират и съхраняват само в рамките на управлението на вашата молба, въз основа на законовия интерес на Onduline Group и/или Вашето Съгласие и не се използват за друга цел, по-специално търговска.

 

Те се съхраняват:

 • в случай на назначаване: данните, отнасящи се до служител, се съхраняват за времето на неговото/нейното присъствие в структурите на Onduline Group и след излизането му/й от тях за приложимия законов срок на съхранение.
 • в случай на ненаемане: две години, освен ако не предявите възражение.

Вашите Лични данни, във всеки един случай, ще бъдат унищожени при молба от Ваша страна (вижте раздел относно данните за връзка с Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД)), в максимален срок до 1 месец от молбата Ви.

Тези данни се обработват от служителите, които отговарят за наемането на работници в Onduline Group, и в отделни случаи, по технически и логистични причини, от подизпълнителите на Onduline Group.

 

 1. Сигурност на Вашите данни

Onduline Group е особено ангажирана със защитата на личните данни, които събираме и обработваме. Тези операции се извършват по сигурен начин.

Прилагаме необходимите технически, физически и организационни мерки, за да предотвратим, доколкото е възможно, всяка промяна, загуба или неразрешен достъп до Вашите лични данни.

 

 1. Съхранение на данни

Личните данни се съхраняват в Европейския съюз в бази данни или файлове на Onduline Group или в такива на доставчиците на услуги, с които Компанията има специално договорни отношения.

 

 1. Права, свързани с лични данни

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 2016/679, Вие имате следните права:

 •  
 • право на достъп до Вашите лични данни;
 • право да поправят личните си данни, ако са неточни или непълни;
 • право на ограничение при условията, посочени в член 18 от ОРЗД;
 • право на възражение по основателни причини;
 • право на преносимост на Вашите данни;
 • за третиране въз основа на съгласие, за оттегляне на вашето съгласие във всеки един момент;
 • право на изтриване на личните Ви данни, ако:
 

оттеглите съгласието си за третиране в условие на съгласие;

 • съобразно възразявате срещу третирането;
 • са били третирани неправомерно;
 • законът го изисква.

В съответствие с член Закона за защита на личните данни, Вие също имате възможност да давате указания относно съхранението, изтриването и съобщаването на Вашите лични данни след смъртта Ви.

 

 1. Оплаквания

Ако имате някакво оплакване, можете да се свържете с нашето ДЛЗД на [email protected]

 

или по пощата:

ДЛЗД

Onduline Group

24 Quai Gallieni,

92150 Suresnes

 

Също така имате право да подадете оплакване до КЗК и CNIL (от фр. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Националната комисия за информатика и свободи) в съответствие с Европейския регламент ( www.cnil.fr).

 

РАЗДЕЛ III - ДАННИ ЗА ВХОД, ТРАКЕРИ И БИСКВИТКИ

Какво е бисквитка? Какво е тракер?

Бисквитка, известна още като "индикатор за връзка", принадлежи към семейството на "проследяващите системи". Това е текстов файл, поставен в специално пространство на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт.

Бисквитката позволява, за срока на нейната валидност, да разпознава компютъра или мобилното устройство, което използвате всеки път, когато получите достъп до нашия уебсайт. Тя не ви идентифицира лично, а разпознава само уеб браузъра на Вашия компютър или мобилно устройство.

В настоящето има и други видове тракери. Невидимия пиксел, наричан още прозрачен GIF или етикет за действие. Това е фрагмент от код, който се появява като малка снимка на уеб страницата. Той може да се използва за регистриране на часа и датата на разглеждане на страница и за събиране на техническа информация, като IP адреса или конфигурацията на устройството.

Бисквитките, проследяващите системи и информацията, събирани с тези средства, се съхраняват най-много 13 месеца.

Някои бисквитки и тракери предават данни на компании, като GOOGLE и FACEBOOK, установени в Съединените щати. Тези компании са включени в Щита за личните данни — механизъм за самосертифициране на компании, установени в Съединените щати, който понастоящем вече не е признат от Европейската комисия, като предлагащ адекватно ниво на защита на личните данни, предавани от дадена европейска организация на компании, установени в Съединените щати.

Можете да упражните правата си по отношение на Вашите лични данни по същия начин, както е посочено в раздел II на настоящата Политика за поверителност.

За да изпълним задължението за прозрачност, наложено от ОРДЗ, по-надолу описваме подробно различните тракери, които използваме на нашия уебсайт.

 

Нашите технически бисквитки

Тези бисквитки са от съществено значение за достъпа, консултирането и използването на информацията и услугите на уебсайта. Те ни дават възможност да разпознаем Вашия браузър, да насочим посещението Ви към конкретна страница на нашия уебсайт, да подобрим комфорта Ви при сърфиране (като настройване резолюцията на екрана, запазване на използвания език, запомняне на пароли и информация, свързана с онлайн формуляри и др.), да прилагаме мерки за сигурност и запаметяване на избора Ви относно бисквитките и проследяващите системи.

Тези технически бисквитки не могат да бъдат деактивирани или настройвани, в противен случай няма да имате достъп до уебсайта, информацията и услугите му.

Можете да настроите браузъра си да блокира инсталирането на тези бисквитки на вашия компютър или мобилно устройство, но някои функции и услуги на сайта няма да функционират нормално.

Тези технически бисквитки са следните:

 

Google Font API  

Продължителност на срока за запазване: 12 месеца

Правно основание: законови интереси на Onduline Group да управлява своята уебсайт

Цел: напр. Тази бисквитка ни позволява да съхраняваме Вашите предпочитания във връзка с други Бисквитки (вида на съгласието и различните Бисквитки и проследяващи системи, използвани на нашата платформа). Тя не е лична и се използва за правилното функциониране на сайта.

 

Antibot 

Продължителност на срока за запазване: 12 месеца

Правно основание: законови интереси на Onduline Group да управлява своята уебсайт

Цел: За избягване на ботове или СПАМ сотуер или подобни и да предпази уебсайта от бот-атаки.

Google Map 

Продължителност на срока за запазване: 12 месеца

Правно основание: законови интереси на Onduline Group да управлява своята уебсайт

Цел: Да покаже местоположението Ви относно запитването по най-приятелски начин, на база на Вашия IP адрес.

 Google Analytics 

Продължителност на срока за запазване: от конкретна сесия до 24 месеца

Правно основание: Съгласие

Цел: Да събираме вашите данни за сърфирането и да ги предаваме на Google за Google Analytics, аналитичен инструмент, предоставен от Google. Той използва бисквитки, които ни позволяват да анализираме използването на нашия уебсайт и да създаваме таблици за дейности на нашия уебсайт, за да подобрим изживяването си на нашия уебсайт.

Google Tag Manager  

Продължителност на срока за запазване: 26 месеца

Правно основание: Съгласие

Цел: За да се улесни инсталирането на несъществени бисквитки на Google Analytics и маркетингови бисквитки. Това не е бисквитка, тя е от съществено значение за правилното функциониране на нашия сайт и няма срок на валидност.

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/