Общи условия

Правна информация за достъпа и използването на уеб страницата. <a href='contact-us'>Свържете се с нас</a>, ако имате въпроси.

Общи условия на използване

 

Настоящите общи условия на използване (наричани по-долу "ОУ") регламентират достъпа и използването на уеб страницата, която се намира на домейн-адреса www.onduline-bg.com​ (наричан още адрес на сайта или домейн-сайт), както и на всички свързани сайтове, свързани чрез линк с домейн-адреса (наричани по-долу "Уебсайт"). ОУ се отнасят за търговско дружество „ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ЕООД, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. „Антим I“ № 45, с ЕИК 825089872 и размер на капитала 5.000 лв, с управители Дойна Първ и Андре Блазкез (наричано по-долу "Дружество") и всеки ползвател на уебсайта (наричан по-долу "Ползувател").

За ползувателя, който  използва уебсайта, се смята, че е прочел и приел тези ОУ, които съставляват договореност между ползувателя на уебсайта и дружеството.

Дружеството си запазва правото да променя ОУ. Поради това дружеството препоръчва на всеки ползувател редовно да преглежда действащите ОУ. Изменените ОУ ще се считат за приети от всеки ползвател при всяко използване на уебсайта.

 

1. Достъпност на уебсайта и ограничение на отговорността

 

1.1. Уебсайтът предоставя информация за организацията и дейността на дружеството, дава възможност за контакт с дружеството, както и информация относно каталога на продуктите, които се търгуват пряко или косвено от дружеството.

1.2. Дружеството полага усилия  уебсайтът да бъде достъпен 24 часа, всеки ден в седмицата, без прекъсване, и се задължава да прави всичко възможно, обменът на информация да протича безпроблемно. Достъпът до уебсайта може в отделни случаи да бъде преустановяван или ограничаван, за да се извършват действия за поправка и поддръжка, или да се въвеждат нови услуги или функционалности.  Дружеството ще полага усилия да ограничава честотата и продължителността на такива прекъсвания или ограничения.

1.3. Дружеството не дава никакви гаранции, изрични  или подразбиращи се, относно достъпа до уебсайта, като не носи отговорност за преки или косвени щети, независимо от причината, произхода, естеството и последствията, произтичащи от работата или използването на уебсайта.  По-специално дружеството не носи отговорност в случай на прекъсване или липса на достъп до уебсайта, появата на бъгове или вреди, възникнали в резултат на неправомерно поведение или непозволено посегателство от трета страна (като например проникване), извършена в уебсайта.

1.4. Използването на Интернет, част от който е уебсайтът, предполага принципна възможност за заразяване на устройствата на ползувателя със злонамерен софтуер, в т.ч. вируси, троянски коне, шпионски софтуер и др. Поради тази причина препоръчва се устройството на ползувателя да е съоръжено с актуален софтуер за предотвратяване на такова заразяване, като например антивирусна програма, защитна стена и др. 

1.5. Дружеството прави всичко възможно информацията, предоставена в уебсайта, да е точна и актуална, като си запазва правото да коригира съдържанието по всяко време и без предизвестие.  Въпреки това дружеството не може да гарантира, че цялата информация е точна, пълна и актуална в момента, в който се осъществява достъп до уебсайта.

1.6. Дружеството предлага на ползувателите на уебсайта хипервръзки, с които те могат да се свързват със сайтове на трети страни (външни връзки, външни линкове). Дружеството не контролира и не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети страни, към които такива външни връзки водят, включително техните методи за извършване на дейност или каквито и да било продукти и услуги във връзка с техните сайтове.

1.7. Ползувателят гарантира пред дружеството, че ще използва уебсайта по законен и честен начин в съответствие с тези ОУ.  В този смисъл ползувателят категорично се задължава да не осъществява намеса, включително да не възпрепятства, нарушава или прекъсва по какъвто и да е начин, изцяло или частично, в т.ч. временно, нормалното функциониране на уебсайта. 

1.8. Където това се явява приложимо, ползувателят се ангажира да не предоставя или публикува в уебсайта съдържание, което следва да се смята за незаконно, неправомерно, оскърбително, порнографско, расистко, обидно или неприлично. Дружеството си запазва правото да предприеме всякакви стъпки или правни действия, каквито сметне за необходими, за прекратяване на такова поведение.

1.9. В случай на въпроси, сигнали или съмнения относно уебсайта, Вие може да ги подадете на  имейл адрес office@onduline-bg.com.

 

2. Интелектуална собственост

2.1. Името на домейна “www.onduline-bg.com” е надлежно регистрирано, а "ONDULINE" е защитена  търговска марка.

2.2. Всички авторски права, бази данни, търговски марки, имена, изображения и лого, както и всички други права на интелектуална собственост, отнасящи се до уебсайта, неговото съдържание, компилации на неговото съдържание, показани в уебсайта под формата на текст, графика, лого, икони и изображения, софтуерни приложения, както и всеки HTML код и други кодове, използвани в уебсайта (наричани по-долу "Права на интелектуална собственост") се притежават от дружеството и/или от предприемаческата група ONDULINE и са защитени от законите, свързани с авторското право, защитата на базите данни и всички други приложими закони в сила в България, както и от всеки международен договор относно интелектуалната собственост.

2.3. Забранено е модифицирането, копирането, дистрибутирането, разпространението, или използването на всичко или част от уебсайта, или други права на интелектуална собственост във връзка с него, или използването на лого или търговска марка, изобразена в уебсайта. Никакъв документ от уебсайта не може да се тълкува като предоставящ – изрично или конклудентно  -  лицензионно право върху какъвто и да било обект на интелектуална собственост върху всичко или част от уебсайта.   Ползувателят признава, че използването на уебсайта се ръководи единствено от настоящите ОУ.

2.4. Ползувателят няма право да използва метаданни или някакъв друг "скрит текст", в т.ч. търговската марка "ONDULINE", било изцяло или частично. Ползувателят може да носи отговорност за непозволено използване на някои от правата на интелектуална собственост независимо от причината за това използване.

 

3. Лични данни

3.1. За разглеждане и посещение на уебсайта ползувателят не е необходимо да предоставя лични данни, тяхното споделяне от страна на ползувателя е изцяло доброволно. Чрез доброволното предоставяне на своите лични данни (наричани по-долу "Лични данни") ползувателят изразява съгласието си с това, че дружеството има право да ги събира и обработва съгласно изискванията на Закона и долуизложените клаузи, по-конкретно в раздела "КОНТАКТ". Ако ползувателят реши да не предостави лични данни, то някои от функциите на сайта може да се окажат недостъпни или ограничено достъпни за него. Ако ползувателят реши да предостави лични данни, то той се задължава да предоставя само точна информация, която не нарушава интересите и правата на трети страни.

3.2. Администратор на личните данни се явява дружеството, а именно: търговско дружество „ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ЕООД, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. Антим I № 45, с ЕИК 825089872 и размер на капитала 5.000 лв, с управители Дойна Първ и Андре Блазкез. Обработването на личните данни се осъществява с цел по-добро обслужване на клиенти: облекчено установяване на бизнес-контакт между клиент и дружество, периодично предоставяне на информация и обратна връзка с тях относно качеството на предлаганите от дружеството стоки и услуги, облекчено сключване на нови и изпълнение на сключени договори, установяване потребностите на пазара, анализи относно дейността на дружеството. Дружеството обработва следните категории лични данни: трите имена и адрес, а при желание за сключване на договор и други данни с оглед безспорното установяване на самоличността, както и данни относно предмета, модалитетите и цената на сключения договор. Дружеството обработва личните данни самостоятелно, макар да си запазва правото при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни да повери тяхната обработка на трето лице – обработващ данните. Дружеството не разкрива данните на трети лица, освен на лица, които ангажира с оглед изпълнение на договорни задължения (например имената и адреса на получателя на дадена стока, която се експедира, се разкриват пред транспортното предприятие, което дружеството ангажира да я достави). Дружеството е изпълнило задължението си да се регистрира като оператор на лични данни, осъществява редовни оценки на риска и провежда всички изисквани от законодателството технически и организационни мерки за закрила на лични данни от случайна или противоправна загуба, унищожаване, неправомерен достъп, промяна, разпространение или други неправомерни форми на обработка. Независимо от това дружеството няма пълен контрол върху рисковете, присъщи на функционирането на Интернет, и насочва вниманието Ви към съществуването на потенциални рискове по отношение на конфиденциалността на данните, които се разпространяват в мрежата.

3.3. Съгласно българския закон за Защита на личните данни всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. При упражняване на правото си на достъп физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни: 1. потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; 2. съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; 3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения. Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно. При смърт на физическото лице правата му се упражняват от неговите наследници. Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да: 1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон; 2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко такова заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Правото на достъп и на корекция се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни. Заявление може да бъде отправено и по електронен път на адрес office@onduine-bg.com по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

3.4. Във връзка с функционирането и при ползването на уебсайта дружеството може също така да запише  т.нар. бисквитка (куки-файл) в устройството на ползувателя. Бисквитката не допуска идентифициране на ползувателя, но позволява записването на информация за това как устройството на ползувателя навигира в уебсайта (официален език и държава на ползвателя, посетени страници, час и дата и др.). Предоставената информация може да бъде използвана при следващото посещение на ползвателя в уебсайта, за да функционира той правилно. Времето, за което се съхраняват куки-файловете, е различно. Куки-файловете, които употребяваме, служат изключително и само за наша информация.

3.5. С настоящото ползувателят се уведомява, че той има техническа възможност да не позволи съхраняването на бисквитки (куки-файлове) в своето устройство, като промени настройките на своя браузър, или пък да изтрие вече съхранени бисквитки (куки-файлове) . Подробна информация за тези възможности и за начините на работа с бисквитки (куки-файлове)  се предоставя в уеб браузъра на ползувателя. Ако ползувателят не предприеме съответни промени в настройките на своя браузър, то той изразява съгласие с това дружеството да запише бисквитка върху неговото устройство.

 

4. Приложимо законодателство - място на юрисдикция

4.1. Законодателството на България е единственото законодателство, валидно при взаимоотношенията между дружеството и ползувателя.

4.2. Страните специално и недвусмислено се договарят, че всички спорове от какъвто и да е характер подлежат на изключителната юрисдикция на съда в България.

 

Правна информация

Редактор на уебсайта

Фирма: „ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Антим I“ № 45

ЕИК: 825089872

Размер на капитала: 5.000 лв

Тел: 032/ 633 490, 634 910
Факс: 032/ 633 669

 

Отговарящ за изданието:

Доина Първ и Андре Блазкез, управители

Хостинг на уебсайта: 
Arumtec
45 rue de Babylone – 75007 Paris – France

Признание 
проект, графичен дизайн, разработка от Vanksen

http://www.vanksen.com/

 

Изображения

Fotolia, Gettyimage